/ 

Zahtjev za dobijanje vinjete dostavljaju se sljedeći dokazi:
1) zahtjev za dobijanje vinjete;
2) sertifikat o registraciji;
3) o sposobnosti lica koje upravlja stranom jahtom i članova posade izdatih:
a) od nadležnih ili ovlašćenih tijela države čiju zastavu vije, a koji nijesu u
suprotnosti sa STCW Konvencijom, ako se konvencija odnosi na predmetnu jahtu;
b) nadležnog tijela države sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o
jednostranom ili uzajamnom priznanju isprava;
c) u skladu sa propisima Crne Gore
4) o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;
5) o vlasništvu ili punomoćju za korišćenje jahte;
6) o plaćenoj naknadi za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe i administrativnoj
taksi.
Strane jahte koje se koriste za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori pored
dokaza iz stava 4 ovog člana, dostavljaju i dokaz o
Obavezno osiguranje putnika za komercijalnu upotrebu

Request for obtaining of vignette the following proves shall be delivered:
1) request for obtaining of vignette;
2) certificate of registration;
3) proof of qualification of the person who navigates the foreign yacht and of
the crew members issued by:
a) the competent or authorized bodies of the state flag, and which are not
in contravention with the STCW Convention, if the convention is related to the
concerned yacht;
b) the competent body of the state with which the international treaty on
unilateral or common recognition of document has been concluded;
c) in accordance with the regulations of Montenegro.
4) on insurance from responsibility for damages inflicted to the third persons;
5) on ownership or power of attorney for use the yacht;
6) on paid fee for use of the safety navigation objects and on administrative
fee.
Foreign yachts which are used for performing of commercial activities in Montenegro
along with the proofs referred to in paragraphs 4 of this article shall also deliver the
proof on compulsory insurance in accordance with the law.